ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΠΑΝΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. LEARNING GREEK.

Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist NCUA.

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΠΑΝΗ, Ma ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΣΕ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ, ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Α/ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ Ή ΟΥΡΑΝΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ: Πρόκειται για τα ρήματα με ουρανικό χαρακτήρα, κ,γ,χ,ττ/σσ(π.χ. πράττω, κηρύττω, ταράττω, χαράσσω κ.ά).

Παρακείμενος

Πέπραγμαι (πέ-πραγ-μια)

Πέπραξαι (πέ-πραγ-σαι: τα γ και σ αφομοιώνονται σε -ξ)

Πέπρακται (πέ-πραγ-ται)

Πεπράγμεθα (πε-πράγ-μεθα)

Πέπραχθε (πέ-πραγ-χθε: αποβολή του -γ)

Πεπραγμάνοι εἰσίν

 

Υπερσυντέλικος

ἐπεπράγμην

ἐπέπραξο

έπέπρακτο

έπεπράγμεθα

έπέπραχθε

πεπραγμένοι ἦσαν

 

Β/ ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ ΄Ή ΧΕΙΛΙΚΑ  ΡΗΜΑΤΑ (με χαρακτήρα π,β,φ,πτ, π.χ. κόπτω, γράφω, καλύπτω, κρύπτω κ.ά. πολλά)

Παρακείμενος

Γέγραμμαι (γέ-γραφ-μαι: αφομοίωση του φ από το με, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 μ).

Γέγραψαι (γέ-γραμ-ψαι: αποβολή του μ)

Γέγραπται (γέ-γραμ-ται: μετατροπή του μ σε π)

Γεγράμμεθα (γε-γράφ-μεθα: αφομοίωση του φ από το μ)

Γέγραφθε (γέ-γραμ-θε: μετατροπή του μ σε φ)

Γεγραμμένοι εἰσίν

 

Υπερσυντέλικος

ἐγεγράμμην (ἐ-γε-γράφ-μην: αφομοίωση του φ από το μ ~ 2μ)

ἐγέγραψο (ἐ-γέ-γραφ-σο: αφομοίωση του φ από το σ – ψ)

ἐγέγραπτο (ἐ-γέ-γραφ-το: μετατροπή του φ σε π)

ἐγεγράμμεθα (ἐ- γε- γραφ-μεθα: αφομοίωση του φ από το μ)

ἐγέγραφθε (ἐ-γέ-γραφ-θε)

γεγραμμένοι εἰσίν (γε-γραφ-μένοι: αφομοίωση του φ από το μ ~ 2μ)

 

Γ/ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ Ή ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ (χαρακτήρας τ,δ,θ,ζ: πείθω)

Παρακείμενος

Πέπεισμα (πέ-πειθ-μαι: μετατροπή του θ σε σ)

Πέπεισαι (πέ-πεισθ-σαι: αποβολή του θ πριν από το -σ)

Πέπεισται (πέ-πειθ-σται: αποβολή του -θ)

Πεπείσμεθα (πε-πείθ-μεθα: μετατροπή του -θ σε -σ)

Πέπεισθε (πέ-πειθ-σθε: αποβολή του -θ)

Πεπεισμένοι εἰσίν

 

Υπερσυντέλικος

ἐπεπείσμην

ἐπέπεισο

ἐπέπειστο

ἐπεπείσμεθα

ἐπέπεισθε

πεπεισμένοι ἦσαν

 

*Τα υπόλοιπα ρήματα κλίνονται όπως το λύομαι που το έχουμε στη γραμματική μας και πρέπει να το ξέρουμε απέξω!

ΑρχαίαΕλληνικά, παρακείμενος, υπερσυντέλικος, μέσηφωνή

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Τελευταία ενημέρωση στις
  • Προβολές: 360

© 2012 - 2022 www.acwa.info | Αθηνά Μαλαπάνη Μαθήματα Ελληνικών - Learning Greek. Athena N. Malapani MA, PhD, Philologist National and Capodistrian University of Athens, Writer & Author.

NEWSLETTER

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να μαθαίνετε πάντα πρώτοι τα νέα μας!