Skip to main content

ΕΚΘΕΣΗ: ΑΠΟΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ Ν. ΜΑΛΑΠΑΝΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Υποστηρίζεται σήμερα ότι οι νέοι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τα κοινά. Ποιοι λόγοι θεωρείτε ότι έχουν προκαλέσει το φαινόμενο αυτό; Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί; Να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε μια εργασία που θα εκφωνηθεί στη Βουλή των Εφήβων.

 

Επικοινωνιακό πλαίσιο: Ομιλία στη Βουλή των εφήβων

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Α/ Πρόλογος

            Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ορθή και εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας απαιτεί την ενασχόληση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Ωστόσο, τη σημερινή εποχή, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό η αποπολιτικοποίηση των νέων, δηλαδή της αδιαφορίας των νέων για τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα όχι μόνο του τόπου τους, αλλά και παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις, με αποτέλεσμα να πρέπει να ληφθούν διάφορα/πολυάριθμα μέτρα αντιμετώπισής του.

Β/ Κύριο Μέρος

Ζ1: Λόγοι – Αίτια του φαινομένου

Παράγραφος 1: Ευθύνες της οικογένειας & εκπαίδευσης

Εκπαίδευση: έλλειψη καλλιέργειας της πολιτικής συνείδησης των μαθητών ήδη από μικρή ηλικία και ενημέρωσής τους για τα κοινά – υποβάθμιση πολλών διδακτικών αντικειμένων, όπως λ.χ. αγωγή του πολίτη, ιστορία ή των αρχαίων ελληνικών ~ ουσιαστική μύηση των μαθητών στις έννοιες του πολίτη και της πολιτικής. ~ Δημιουργική διδασκαλία αυτών των γνωστικών αντικειμένων ~ αφύπνιση της πολίτικης συνείδησης και νοοτροπίας των μαθητών.

Στείρα εκπαιδευτική διαδικασία ~ στην έλλειψη κριτικής σκέψης και ικανότητας των νέων ~ να τους καθιστά ανίκανους να σκεφτούν και να αποφασίσουν την πολιτική τους πορεία και τη δράση τους ως ενεργοί πολίτες του κράτους όπου ανήκουν.

Μειονέκτημα της σύγχρονης εκπαίδευσης ~ υπολειτουργούν οι πολιτειακοί θεσμοί – πενταμελή και δεκαπενταμελή συμβούλια ~ ασχολούνται με ζητήματα άνευ σημασίας και όχι για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την πρόταση τρόπων βελτίωσης του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος.

Οικογένεια: δεν προβάλλεται η αξία της ενασχόλησης με τα κοινά – έλλειψη διαλόγου σχετικά με αυτά – ετεροκατεύθυνση στην ψήφο των νέων

 

Παράγραφος 2:  Ευθύνες της κοινωνίας – πολιτείας

Ολιγωρία πολλών φορέων κοινωνικοποίησης και παιδείας ώστε να προτρέπουν και να ενημερώνουν τους νέους για ζητήματα πολιτικής

 Ολιγωρία των θεσμών που συγκροτούν μια εύρωστη δημοκρατική κοινωνία ~ σοβαρό μειονέκτημα. ~ έλλειψη προτροπής νέων ώστε να έχουν μια κριτική σκέψη και στάση απέναντι στα κοινά ~ αποδυνάμωση και υπολειτουργία της δημοκρατίας.

ΜΜΕ και του διαδικτύου – παραμέληση στην ενημέρωση των νέων και στην ευκαιρία τους να συμμετάσχουν στα κοινά και να καλλιεργήσουν την κριτική τους στάση για όλα όσα συμβαίνουν είτε σε τοπικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πεσιμιστική διάθεση και απογοήτευση των νέων από τα παγκόσμια δρώμενα ~ εσκεμμένη αδιαφορία και αποστασιοποίηση από τα κοινά, καθώς παύουν να πιστεύουν τόσο στη δύναμη της ψήφου τους όσο και της γενικότερης δράσης.

 

Ζ2: Τρόποι αντιμετώπισης

Παράγραφος 1: Εκπαίδευση & Οικογένεια

Κινητοποίηση αυτών των δύο βασικών φορέων – σύγχρονοι γονείς οφείλουν να προτρέπουν  τους νέους να ασχολούνται με τα κοινά, να ενημερώνονται και να καλλιεργούν  την προσωπική τους εκτίμηση και να αναλαμβάνουν δράση όταν οι συνθήκες το απαιτούν. – χρήσιμη η προτροπή του οικογενειακού περιβάλλοντος ώστε οι νέοι να ενθαρρυνθούν και να κρίνουν την εκάστοτε πολιτική ηγεσία – συντελούν στην ελεύθερη πολιτική συνείδηση και επιλογή των παιδιών τους.

Προσπάθεια των σημερινών εκπαιδευτικών να καλλιεργήσουν στα παιδιά την ελεύθερη πολιτική συνείδηση – δημοκρατικός διάλογος στην εκπαίδευση – δημιουργική και εποικοδομητική διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με πολιτικές έννοιες – να τονίζουν στους μαθητές την αξία των πολιτειακών τους οργάνων και να τους δείξουν την ορθή χρήση τους ώστε να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους.

 

Παράγραφος 2: Κοινωνία και ΜΜΕ

ΜΜΕ – διαφημιστικές καμπάνιες, εκπομπές και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – προτρέπουν τους νέους να ασχολούνται με την πολιτική και τα κοινά και να είναι ενεργοί και όχι αδρανείς και παθητικοί πολίτες – να μην αποδέχονται παθητικά όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά να σκέφτονται, να κρίνουν και να αναλαμβάνουν δράση.

Ισχυροποίηση των θεσμών – δείγμα μιας εύρωστης και εύρυθμης δημοκρατικής κοινωνίας που προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών, όπως ο Συνήγορος του πολίτη – μειωθεί η απογοήτευση των νέων και να ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα.

 

Γ/ Επίλογος

 Όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, η αποπολιτικοποίηση των νέων αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα και ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς κοινωνικοποίησης και παιδείας ώστε να παράσχουν τα απαιτούμενα κίνητρα στους νέους της εποχής μας για να ενημερωθούν, να κρίνουν και να ασχοληθούν με τα ποικίλα πολιτικά ζητήματα και όχι να είναι απαθείς και αδρανείς πολίτες. Άλλωστε, το μέλλον θα ανήκει στους σύγχρονους νέους και πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο αύριο.

Αποφώνηση

ΝεοελληνικήΓλώσσα, Γλώσσα, εκθεση, νεοελληνικήγλώσσα γλώσσα, ελληνικήγλώσσα, γλωσσικήδιδασκαλία, θέμαέκθεσης, αποπολιτικοποίησητωννέων, πολιτική, νέοι&πολιτική, πολιτικησυνείδησηστουςνέους, creativewriting, creativityskills, creativeskills

  • Δημιουργήθηκε στις
  • Τελευταία ενημέρωση στις
  • Προβολές: 1528